Geodezyjne

Geodezja i kartografia

Scalanie i wymiana gruntów

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne D20202052
Rozporządzenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków D20190393
Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów D20180908Lj
Rozporządzenie w sprawie standardów... D20201429